SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

MHB Markt & Motor GmbH
(Stand 12 / 2012)

 1. Application / defensieclausule

Voor alle - inclusief toekomstige - diensten van MHB zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zonder dat MHB hier in elk afzonderlijk geval naar hoeft te verwijzen. Verschillende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de licentienemer worden alleen onderdeel van het contract voor zover MHB dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 1. contract

2.1. Het onderwerp van dit contract is de tijdelijke vrijgave van software en de toekenning van de rechten die vereist zijn voor het contractueel gebruik ervan in overeenstemming met het bestelformulier en § 3.

2.2. De verschuldigde kwaliteit van de software resulteert uiteindelijk uit het bestelformulier en de documentatie.

2.3. MHB is te allen tijde vrij om wijzigingen aan te brengen, met name verbeteringen en verbeteringen, met behoud van de essentiële functies van de software. MHB zal significante wijzigingen aan de licentienemer aankondigen met een opzegtermijn van 4-weken. Als de Software onaanvaardbaar is voor de Licentienemer, kan de Licentiehouder de Overeenkomst buitengewoon binnen twee weken na ontvangst van de advertentie beëindigen op het moment dat de wijziging wordt geïntroduceerd.

 1. gebruiksrechten

3.1. De Licentienemer ontvangt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de Software te gebruiken, beperkt in de tijd tot de duur van de Licentieovereenkomst. Het contractuele gebruik omvat de installatie en het laden, weergeven en gebruiken van de geïnstalleerde software. Overigens wordt het type en de omvang van het toegestane gebruik bepaald door het bestelformulier.

3.2. De licentienemer heeft niet het recht om de softwaretoegang die aan hem is verleend of de software die op de computer van de licentienemer is geïnstalleerd over te dragen aan derden. Het is met name niet toegestaan ​​om de Software te verkopen, uitlenen, verhuren of anderszins in sublicentie te geven of om de Software openbaar te reproduceren of beschikbaar te maken.

3.3. Als de licentienemer een van de bovenstaande bepalingen overtreedt, zullen alle gebruiksrechten die in het kader van dit contract zijn verleend, onmiddellijk ongeldig worden en automatisch terugkeren naar MHB. In dit geval moet de licentienemer het gebruik van de software onmiddellijk en volledig stopzetten, alle exemplaren van de op zijn systemen geïnstalleerde software verwijderen en de gemaakte back-upkopie verwijderen of aan MHB overdragen.

 1. Scope van services, vereisten

4.1. MHB wijst erop dat met name het portaalaanbod van derden dat door de software wordt getoond, evenals de actualiteit en beschikbaarheid ervan geen deel uitmaken van de prestaties van MHB en dat MHB ook geen invloed heeft op de actualiteit en beschikbaarheid. MHB biedt de software alleen een hulpmiddel voor het weergeven en sorteren van portalaanbiedingen.

4.2. Vanwege het technische ontwerp, met name het gebruik van de software uitsluitend via internet, kan dit leiden tot onderbrekingen van de beschikbaarheid en op momenten van onbeschikbaarheid. MHB wijst erop dat de servertoepassingen die nodig zijn voor de werking van de software ook kunnen worden gebruikt in een datacenter van een derde partij en dat er ook technische storingen kunnen optreden. Bovendien wijst MHB erop dat derden (bijv. Door het gebruik van zogenaamde hackingtools) ongeautoriseerde kennis kunnen opdoen van gegevens die via internet worden verzonden. Bovendien is de software gedeeltelijk of volledig onbeschikbaar tijdens normale onderhoudstijden (bijvoorbeeld wanneer nieuwe software is geïnstalleerd); MHB zal er echter naar streven deze onderhoudstijden zo laag mogelijk te houden in periodes van laag gebruik.

 1. prestatie Grenzen

De volgende diensten zijn niet verschuldigd door MHB in het kader van de overdracht van gebruik, maar vereisen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst:

- briefing en training van werknemers van de licentienemer;

- Maken van specifieke modules en uitbreidingen voor de licentienemer;

- Onderhoud, verzorging (bijv. Upgrades, updates, nieuwe versies), ondersteuning (bijv. Telefonische hotline).

 1. Rechten van de licentienemer in geval van gebreken

6.1. Defecten van de software worden door MHB binnen een redelijke termijn naar goeddunken van MHB verholpen door rectificatie of vervanging.

6.2. Claims van de licentienemer vanwege een gebrek aan de software vereisen onmiddellijk onderzoek van de software en melding van het defect na levering - uiterlijk binnen twee weken - in geval van een herkenbaar defect, in het geval van een niet-detecteerbaar defect van ontdekking binnen een week.

6.3. Een melding van een defect dient een gedetailleerde beschrijving van de gebreken te bevatten. Op verzoek zal de Licentienemer MHB, voor zover mogelijk en redelijk, voorzien van documenten en informatie die MHB nodig heeft voor de beoordeling en correctie van het gebrek. De licentienemer geeft MHB de mogelijkheid om klachten te controleren. Indien de melding van gebreken ongegrond blijkt te zijn, is de licentienemer verplicht om MHB te vervangen door de gemaakte kosten voor de inspectie.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is MHB alleen nodig de licentienemer om de software gratis in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in Duitsland voor industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden ( "Rechten") te verschaffen. Indien een derde beweert legitieme claims van schending van het eigendomsrecht door geleverd door MHB en contractueel gebruikt door de licentiehouder software tegen Licentiehouder, MHB aansprakelijk als volgt: MHB zal ofwel het verkrijgen van een recht op zijn eigen keuze en het gebruik op eigen kosten voor de meegeleverde software of zo wijzigen of te vervangen door dergelijke software, dat het eigendomsrecht niet wordt geschonden.

6.5. De toewijzing van claims wegens gebreken is uitgesloten.

 1. Verplichtingen van de licentienemer

7.1. De licentienemer is ervoor verantwoordelijk dat aan de technische vereisten voor de werking van de software wordt voldaan, in het bijzonder met betrekking tot de gebruikte hardware, de software van het besturingssysteem en de verbinding met internet.

7.2. De licentiehouder is verantwoordelijk voor de veiligheid mechanismen van de software te gebruiken en, als er voldoende veiligheidsmaatregelen te initiëren (ongeveer steekproeven) en te vermaken, om de software van de werknemers van de licentienemer wordt gebruikt in een oneigenlijke manier te voorkomen.

 1. Licentiekosten, verrekening en retentierecht

8.1. Als het contract niet op de eerste dag van een kalendermaand wordt gesloten, wordt de licentiekosten voor de eerste maand berekend naar rato van de resterende dagen van de maand, te rekenen vanaf de dag na de levering van de software.

8.2. De licentienemer heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of onbetwist is. Deze compensatie is niet van toepassing op een tegenvordering wegens een gebrek op basis van dezelfde contractuele relatie als de vordering van de verkoper. De licentienemer is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 1. Bescherming van de software

De licentienemer is verplicht om de software te beschermen tegen ongeoorloofde toegang voor derden door middel van geschikte maatregelen. Alle kopieën van de Software en alle geleverde software-updates moeten op een veilige locatie worden opgeslagen.

 1. Looptijd, looptijd, blokkering en beëindiging

10.1. Tenzij anders volgt uit de beschikking, wordt het contract gesloten voor onbepaalde tijd. Het kan worden beëindigd door beide partijen met een periode van vier (4) weken voor het einde van de contractperiode, maar niet voor het einde van het kwartaal waarin de einddatum van het contract, zal de eerste keer te markeren, of het einde van de in de minimale contractperiode order.

10.2. De maandelijkse huur wordt berekend op basis van het bestelformulier en wordt voor elke maand vooraf naar 3 verzonden. Elke weekdag van elke maand. In de eerste maand van de huurperiode is de huur verschuldigd met volledige levering van de software.

10.3. Indien Licentienemer twee of meer opeenvolgende huurbetalingen of een bedrag gelijk aan twee maanden huur in gebreke is, heeft MHB het recht om softwaretoegang tot de servertoepassingen te blokkeren.

10.4. Bovendien kan het contract door beide partijen schriftelijk worden opgezegd zonder voorafgaande kennisgeving om goede redenen. Een belangrijke reden die MHB tot beëindiging machtigt, is met name als de licentienemer de gebruiksrechten van MHB schendt door de software te gebruiken buiten hetgeen op grond van deze bepalingen is toegestaan.

10.5. De beëindiging moet schriftelijk zijn.

10.6. Bij beëindiging van het contract moet de licentienemer het gebruik van de software verlaten en alle geïnstalleerde exemplaren van het programma van zijn computers verwijderen en dit schriftelijk aan MHB bevestigen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. MHB is onbeperkt aansprakelijk

- in geval van opzet of grove nalatigheid,

- voor letsel aan leven, ledemaat of gezondheid,

- in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet evenals

- voor zover een garantie door MHB wordt aanvaard.

11.2. Bij nalatigheid van een vergoeding die ten behoeve van de opdracht essentiële (hoofdverplichting), de aansprakelijkheid van de MHB beperkt bedrag de schade die voorspelbaar en typisch naar soort transactie is.

11.3. De contracttypische, te verwachten schade is schade tot een bedrag van 25.000 Euro.

11.4. De aansprakelijkheid van MHB voor een licht nalatige schending van niet-contractuele verbintenissen is uitgesloten.

11.5. Een verdere aansprakelijkheid van MHB bestaat niet. In het bijzonder is er geen aansprakelijkheid van MHB voor initiële gebreken, tenzij de vereisten van para. 1, 2 bestaan.

11.6. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en organen van MHB.

 1. vertrouwelijkheid

Bedrijfs- en handelsgeheimen van de andere partij worden door zowel de licentienemer als MHB vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Andere vertrouwelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door de partijen, op voorwaarde dat de informatie op de juiste wijze is gemarkeerd, en zal werknemers ook verplichten tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsovereenkomst eindigt 3 jaar na het sluiten van het contract. De licentienemer behandelt de broncode als een handelsgeheim van MHB voor zover hem is toegewezen, behandelt deze voor onbepaalde tijd als vertrouwelijk en beschermt deze tegen toegang door onbevoegde derde partijen.

 1. anders

13.1. De licentienemer kan rechten van of in verband met deze voorwaarden alleen met schriftelijke toestemming van MHB aan derden overdragen.

13.2. Wijzigingen en aanvullingen op het contract moeten schriftelijk worden gemaakt. Elektronische documenten in tekstvorm voldoen niet aan de vereiste schriftelijke vorm.

13.3. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing op dit contract.

13.4. De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van MHB, op voorwaarde dat de licentienemer een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon is.

13.5. Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract niet van kracht zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.