SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN

de MHB Markt & Motor GmbH
(Stand 12 / 2012)

 

 1. Application / defensieclausule

 

Voor alle - inclusief toekomstige - diensten van MHB zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zonder dat MHB hier in elk afzonderlijk geval naar hoeft te verwijzen. Verschillende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de licentienemer worden alleen onderdeel van het contract voor zover MHB dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

 1. contract

 

2.1. Het onderwerp van dit contract is de tijdelijke levering van software samen met het toekennen van de rechten die nodig zijn voor het contractuele gebruik ervan in overeenstemming met het bestelformulier en § 3.

 

2.2. De verschuldigde kwaliteit van de software wordt uiteindelijk afgeleid uit het bestelformulier en de documentatie.

 

2.3. Het staat MHB vrij om op elk moment wijzigingen aan te brengen, met name verbeteringen en uitbreidingen, met behoud van de essentiële functies van de software. MHB maakt met een opzegtermijn van 4 weken belangrijke wijzigingen aan de licentiehouder bekend. In het geval van een wijziging in de software die onredelijk is voor de licentienemer, kan de licentienemer het contract buitengewoon beëindigen binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving op het moment dat de wijziging wordt doorgevoerd.

 

 1. gebruiksrechten

 

3.1. De licentienemer ontvangt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de software te gebruiken, dat in de tijd beperkt is tot de duur van de licentieovereenkomst. Het contractuele gebruik omvat zowel de installatie als het laden, weergeven en gebruiken van de geïnstalleerde software. Het type en de omvang van het toegestane gebruik worden anders bepaald op het bestelformulier.

 

3.2. De licentienemer is niet gerechtigd de hem verleende softwaretoegang of de op de computer van de licentienemer geïnstalleerde software aan derden over te dragen. In het bijzonder is het hem niet toegestaan ​​de software te verkopen, uit te lenen, te verhuren of anderszins in sublicentie te geven, of de software openbaar te reproduceren of toegankelijk te maken.

 

3.3. Als de licentienemer een van de bovenstaande bepalingen schendt, worden alle gebruiksrechten die op grond van dit contract zijn verleend onmiddellijk ongeldig en vallen ze automatisch terug aan MHB. In dat geval moet de licentienemer het gebruik van de software onmiddellijk en volledig stopzetten, alle kopieën van de software die op zijn systemen geïnstalleerd zijn en alle gemaakte reservekopieën verwijderen of aan MHB overhandigen.

 

 1. Scope van services, vereisten

 

4.1. MHB wijst erop dat met name de portaalaanbiedingen van derde partijen die met de software worden gepresenteerd, evenals de tijdigheid en beschikbaarheid ervan, geen deel uitmaken van de dienstverlening van MHB en dat MHB ook geen invloed heeft op de tijdigheid en beschikbaarheid ervan. Met de software biedt MHB alleen een hulpmiddel voor het weergeven en sorteren van de portaalaanbiedingen.

 

4.2. Vanwege het technische ontwerp, in het bijzonder het gebruik van de software uitsluitend via internet, kunnen er onderbrekingen optreden in de beschikbaarheid en in tijden van niet-beschikbaarheid. MHB wijst erop dat de servertoepassingen die nodig zijn om de software te laten draaien ook in een datacenter van een derde partij kunnen draaien en dat dit ook tot technische storingen kan leiden. MHB wijst er ook op dat derden (bijvoorbeeld door het gebruik van zogenaamde hacktools) ongeautoriseerd kennis kunnen krijgen van gegevens die via internet worden verzonden. Bovendien is de software tijdens normale onderhoudstijden (bijvoorbeeld bij het installeren van nieuwe software) geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk; MHB zal er echter naar streven om deze onderhoudstijden zo laag mogelijk te houden.

 

 1. prestatie Grenzen

 

De volgende diensten zijn niet verschuldigd door MHB in het kader van de overdracht van gebruik, maar vereisen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst:

 

- Instructie en training van medewerkers van de vergunninghouder;

 

- Creëren van specifieke modules en uitbreidingen voor de licentiehouder;

 

- Onderhoud, verzorging (bijv. Upgrades, updates, nieuwe versies), ondersteuning (bijv. Telefonische hotline).

 

 1. Rechten van de licentienemer in geval van gebreken

 

6.1. Gebreken in de programmatuur worden door MHB binnen redelijke termijn naar keuze van MHB verholpen door middel van reparatie of vervanging.

 

6.2. Aanspraken van de licentienemer wegens een defect in de software veronderstellen bij een herkenbaar defect onmiddellijk onderzoek van de software en melding van het defect na levering - uiterlijk binnen twee weken -, bij een niet-detecteerbaar defect binnen één week na ontdekking.

 

6.3. Een melding van gebreken dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gebreken te bevatten. Op verzoek zal de licentienemer, voor zover mogelijk en redelijk, aan MHB documenten en informatie verstrekken die MHB nodig heeft om het gebrek te beoordelen en te verhelpen. De vergunninghouder stelt MHB in de gelegenheid om meldingen van gebreken in te zien. Indien de klacht ongegrond blijkt te zijn, is de vergunninghouder verplicht de voor de keuring gemaakte kosten aan MHB te vergoeden.

 

6.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is MHB uitsluitend verplicht de software vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden aan de licentienemer te verstrekken conform de in Duitsland geldende regelgeving (“eigendomsrechten”). Voor zover een derde gerechtvaardigde aanspraken doet gelden tegen de licentienemer wegens inbreuk op industriële eigendomsrechten door software die door MHB wordt geleverd en door de licentienemer wordt gebruikt in overeenstemming met de overeenkomst, is MHB als volgt aansprakelijk: MHB verkrijgt naar eigen inzicht en voor eigen kosten een gebruiksrecht voor de geleverde software of zo. wijzigen of vervangen door software die het eigendomsrecht niet schendt.

 

6.5. De overdracht van aanspraken op gebreken is uitgesloten.

 

 1. Verplichtingen van de licentienemer

 

7.1. De licentienemer is ervoor verantwoordelijk dat de technische vereisten voor de werking van de software worden gecreëerd, in het bijzonder met betrekking tot de hardware, besturingssysteemsoftware en de verbinding met internet.

 

7.2. De licentienemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de beveiligingsmechanismen van de software en, indien nodig, het invoeren en onderhouden van adequate beveiligingsmaatregelen (zoals steekproeven) om te voorkomen dat de software oneigenlijk wordt gebruikt door medewerkers van de licentienemer.

 

 1. Licentiekosten, verrekening en retentierecht

 

8.1. Indien het contract niet op de eerste dag van een kalendermaand tot stand komt, wordt de te betalen licentievergoeding voor de eerste maand naar rato berekend op basis van de resterende dagen van de maand, ingaande op de dag volgend op het ter beschikking stellen van de software.

 

8.2. De licentienemer heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of onomstreden is. Dit compensatieverbod is niet van toepassing op een tegenvordering wegens een gebrek dat is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie als de vordering van de verkoper. De licentienemer is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

 

 1. Bescherming van de software

 

De licentienemer is verplicht om de software te beschermen tegen ongeoorloofde toegang voor derden door middel van geschikte maatregelen. Alle kopieën van de Software en alle geleverde software-updates moeten op een veilige locatie worden opgeslagen.

 

 1. Looptijd, looptijd, blokkering en beëindiging

 

10.1. Tenzij anders vermeld op de bestelbon, wordt het contract voor onbepaalde tijd aangegaan. Het kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van vier (4) weken tot het einde van de contractperiode, maar op zijn vroegst aan het einde van het kwartaal waarin de eerste verjaardag van de sluiting van dit contract is of aan het einde van de minimale contractperiode die op het bestelformulier is vermeld.

 

10.2. De maandelijkse huur volgt uit het bestelformulier en is voor de betreffende maand vooraf verschuldigd op de 3e werkdag van elke maand. In de eerste maand van de huurperiode is de huursom verschuldigd wanneer de software volledig beschikbaar is.

 

10.3. Indien de licentienemer in gebreke is met twee of meer opeenvolgende huurbetalingen of met een bedrag dat overeenkomt met de waarde van twee maandelijkse huur, is MHB gerechtigd de softwaretoegang tot de servertoepassingen te blokkeren.

 

10.4. Het contract kan om een ​​belangrijke reden ook schriftelijk worden beëindigd door beide partijen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Een belangrijke reden die MHB het recht geeft op beëindiging bestaat met name indien de licentienemer de gebruiksrechten van MHB schendt door de software te gebruiken buiten hetgeen is toegestaan ​​onder deze bepalingen.

 

10.5. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

10.6. Bij beëindiging van het contract dient de licentienemer het gebruik van de software op te geven en alle geïnstalleerde exemplaren van het programma van zijn computer te verwijderen en dit schriftelijk aan MHB te bevestigen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

11.1. MHB heeft een onbeperkte aansprakelijkheid

 

- bij opzet of grove schuld,

- voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid,

- volgens de bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet en

- in de mate van een door MHB aangegane garantie.

 

11.2. In het geval van een licht nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichting), is de aansprakelijkheid van MHB beperkt tot het bedrag van de schade die te voorzien en typerend is voor het type bedrijf in kwestie.

 

11.3. Typisch contract, voorzienbare schade is een schade tot 25.000 euro.

 

11.4. De aansprakelijkheid van MHB voor de licht nalatige schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is uitgesloten.

 

11.5. MHB heeft geen verdere aansprakelijkheid. In het bijzonder is MHB niet aansprakelijk voor initiële gebreken, tenzij aan de vereisten van de leden 1 en 2 is voldaan.

 

11.6. Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en organen van MHB.

 

 1. vertrouwelijkheid

 

Bedrijfs- en handelsgeheimen van de andere partij worden door zowel de licentienemer als MHB vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Andere vertrouwelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door de partijen, op voorwaarde dat de informatie op de juiste wijze is gemarkeerd, en zal werknemers ook verplichten tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsovereenkomst eindigt 3 jaar na het sluiten van het contract. De licentienemer behandelt de broncode als een handelsgeheim van MHB voor zover hem is toegewezen, behandelt deze voor onbepaalde tijd als vertrouwelijk en beschermt deze tegen toegang door onbevoegde derde partijen.

 

 1. Overig

 

13.1. De licentienemer mag alleen rechten uit of in verband met deze voorwaarden aan derden overdragen met schriftelijke toestemming van MHB.

 

13.2. Wijzigingen van en aanvullingen op het contract dienen schriftelijk te gebeuren. Elektronische documenten in tekstvorm voldoen niet aan de eisen van de schriftelijke vorm.

 

13.3. Op dit contract is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

 

13.4. Plaats van uitvoering en exclusieve jurisdictie is de maatschappelijke zetel van MHB, op voorwaarde dat de licentienemer een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon is.

 

13.5. Mochten individuele bepalingen van dit contract ongeldig zijn, dan heeft dit geen fundamentele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.